Algemene voorwaarden 365 Business Support

Algemene voorwaarden voor gebruikers van 365 Business Support

Deze voorwaarden bestaan uit drie delen:

  • Algemene bepalingen
  • Aanvullende bepalingen bij opleidingen | masterclasses | events
  • Aanvullende bepalingen bij abonnementen en de 365 LinkedIn Optimizer

Deel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 - Definities

365 Business Support
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60854545, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden, zoals in dit document staan beschreven.

Dienst
Alle huidige en toekomstige elektronische of digitale diensten die 365 Business Support aanbiedt, waaronder maar niet beperkt tot de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven, opleidingen, trainingen en evenementen en alle abonnementen. De in deze voorwaarden bedoelde diensten, zijn diensten die alleen toegankelijk zijn met een account of waarvoor op een andere wijze een overeenkomst gesloten moet zijn met 365 Business Support.

Gebruiker
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van 365 Business Support, waaronder maar niet uitsluitend de website, digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen en archieven die 365 Business Support aanbiedt.

Adverteerder
De onderneming of de rechtspersoon die een advertentieovereenkomst, ten behoeve van het plaatsen van een advertentie op een website van 365 Business Support of in het 365 Business Magazine wenst te sluiten of heeft gesloten met 365 Business Support.

Overeenkomst
De overeengekomen afspraak inclusief bijbehorende bedragen en voorwaarden.

Website
De website 365 Business Support.com en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door 365 Business Support.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen en op elk gebruik van de diensten van 365 Business Support zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2.6.

2.2. In aanvulling op Deel 1 van de Algemene Voorwaarden zijn al naar gelang de aard van de overeenkomst, tevens Deel 2 of Deel 3 van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende delen prevaleert het bijzondere deel boven het algemene deel. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een individuele overeenkomst, prevaleert de individuele overeenkomst.

2.3. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website, alwaar de gebruiker de Algemene Voorwaarden kan downloaden. Op verzoek zal 365 Business Support een PDF van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden per mail.

2.4. Door de diensten van 365 Business Support, waarvoor een overeenkomst of account nodig is, te gebruiken, verklaart de gebruiker zich bekend en akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2.5. 365 Business Support is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 365 Business Support zal een voorgenomen wijziging plaatsen op de website en bij voor de gebruiker ingrijpende aanpassingen deze ook bekendmaken per e-mail. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten. Indien gebruiker niet akkoord is met de wijzigingen, kan gebruiker de overeenkomst met 365 Business Support beëindigen, althans het account opheffen indien er verder geen sprake is van een overeenkomst, voor de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

2.6. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal 365 Business Support een regeling treffen naar redelijkheid.

2.7. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan.


Artikel 3 - Publishing en community policy

3.1. De gebruiker verklaart de privacy policy te hebben gelezen en is daarmee akkoord, alvorens deze een account aanmaakt.

3.2. Een account is persoonlijk. Toegang tot het account mag niet gedeeld worden met derden.

3.3. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het actueel houden van dienst gegevens in zijn of haar account. 365 Business Support is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van gegevens die niet accuraat zijn.

3.4. Een account kan op zichzelf staan of in combinatie met een overeenkomst worden aangemaakt. Het opheffen van een account heeft derhalve geen gevolgen voor een andere overeenkomst. Overeenkomsten dienen separaat opgezegd of ontbonden te worden.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1. Taal-, spel-, of vergelijkbare fouten kunnen 365 Business Support niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 365 Business Support in het leven roepen.

4.2 365 Business Support is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de Website of links naar websites van derden op haar website of het gebruik van andere technische faciliteiten.

4.3. De informatie op de Website en binnen de overige diensten van 365 Business Support is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen door 365 Business Support samengesteld. 365 Business Support is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie op de website of binnen de geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

4.4. 365 Business Support is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van de Website of de op de Website beschikbaar gestelde informatie, althans schade als gevolg van het handelen op basis van die informatie.

4.5. De aansprakelijkheid van 365 Business Support overstijgt nimmer het overeengekomen bedrag of factuurbedrag, althans de som waarvoor 365 Business Support verzekerd is.

4.6. 365 Business Support is niet aansprakelijk voor het verkeerd gebruiken of inzetten van externe softwarepakketten.

4.7. Er geldt geen aansprakelijkheid voor 365 Business Support bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld hevige sneeuwval of ijsel) waardoor een event slecht te bereiken is. In geen geval zal restitutie plaatsvinden op de aangekochte tickets voor dit event.

4.8. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de inhoud van de 365 LinkedIn Optimizer.

4.9 365 Business Support sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot het gebruik of de inhoud van de 365 LinkedIn Optimizer.


Artikel 5 - Intellectueel eigendom

5.1 Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, presentaties, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van de Website, 365 Business Platform, 365 Business Tips, 365 Business Academy, 365 Business Borrel, 365 Business Club, 365 Recruiters, 365 Business BBQ, 365 Business Magazine, 365 Business Goodiebag en de overige diensten van 365 Business Support rusten rechten van intellectuele eigendom. Gebruik is enkel toegestaan met toestemming van de rechthebbende.

5.2 Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 365 Business Support en/of de rechthebbende, niet toegestaan om (eventueel: delen van) de Website of overige diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te exploiteren in zowel Nederlands geschrift als vertaald of enige andere vorm, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de gebruiker de intellectuele eigendomsrechten van 365 Business Support schendt, is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die 365 Business Support daardoor of in verband daarmee lijdt. 365 Business Support behoudt zich het recht voor om sancties op te leggen.


Artikel 6 - Privacy

6.1. 365 Business Support zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de Website gepubliceerde privacybeleid. De gebruiker verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.


Artikel 7 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1. Op elke overeenkomst en op elke levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. Indien de gebruiker klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan 365 Business Support, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

7.3. De rechtbank in Den Haag is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst, een Dienst of de Algemene Voorwaarden.

7.4. Indien de gebruiker niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de rechtbank bevoegd in het arrondissement waar de gebruiker woonplaats heeft.


Deel 2: Aanvullende bepalingen bij opleidingen en events|Evenementen

Deze bepalingen gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van 365 Business Support.

Artikel 1 - Definities

Deelnemer
De natuurlijke persoon die een overeenkomst heeft gesloten voor een opleiding en/of event van 365 Business Support.

Event
Evenementen georganiseerd door 365 Business Support.


Opleiding
Trainingen, webinars, masterclasses en andere opleidingen georganiseerd door 365 Business Support.


Artikel 2 - Inschrijving

2.1 Inschrijven voor een opleiding of event gebeurt uitsluitend online. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. 365 Business Support bevestigt per e-mail separaat de inschrijving.

2.2. 365 Business Support behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen drie werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door 365 Business Support wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen, althans zal 365 Business Support het reeds betaalde bedrag binnen 7 dagen na weigering terugbetalen aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht.

2.3. Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden.

2.4. De gegevens van de deelnemer van een event of opleiding kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event (dit betreffen de NAWTE-gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres)).


Artikel 3 - Ontbinden inschrijving opleiding

3.1. Ontbinden van een overeenkomst kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per e-mail. Ontbinden voor een opleiding, evenement of webinar kan via info@365business-support.nl.

3.2. De deelnemer heeft bij het door 365 Business Support ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een opleiding geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid voor de kant van 365 Business Support is uitgesloten.

3.3. Tot 14 dagen voor aanvang van een opleiding is kosteloze ontbinding door de deelnemer mogelijk, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot het event of de opleiding komt te vervallen.

3.4.a. Binnen 14 dagen voor aanvang tot de start van een training, masterclass of opleiding georganiseerd door 365 Business Support bedragen de ontbindingskosten € 50 excl. btw.

3.4.b. Binnen 14 dagen voor aanvang tot de start van een webinar wordt 100% van het inschrijfgeld en/of het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

3.5. Bij het niet verschijnen van de deelnemer aan een opleiding is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.6. Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten, althans het overeengekomen bedrag kan alleen indien er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. 365 Business Support bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.


Artikel 4 - Ontbinden inschrijving events

4.1. Een aangekocht ticket kun je uitsluitend annuleren per e-mail. De annulering is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per e-mail. Annuleren kan door een e-mail te sturen naar info@365business-support.nl.

4.2. Tot 14 dagen na de aankoopdatum is kosteloze ontbinding en restitutie van het inschrijfgeld door de deelnemer mogelijk.

4.3. In alle gevallen is het mogelijk om het ticket over te dragen aan een collega of relatie. Hiervoor dient een e-mail te worden gestuurd naar info@365business-support.nl met de contactgegevens van de collega of relatie. Overdragen van een ticket is kosteloos en dient tenminste 72 uur voor aanvang van het evenement bij 365 Business Support schriftelijk gemeld te worden via info@365business-support.nl.


Artikel 5 - Wijziging

5.1. Indien door omstandigheden een opleiding of event onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal 365 Business Support trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) opleiding of event op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en 365 Business Support de opleiding of event geen doorgang laat vinden zal 365 Business Support het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de opleiding of het event.

5.2.a. Bij afmelding door ziekte bij een training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door 365 Business Support, brengen we € 50 excl. Btw aan arrangementskosten in rekening.

5.2.b. In geval van ziekte bij een webinar krijgt de deelnemer naderhand de opname toegestuurd en moet de deelnemer de overeengekomen vergoeding volledig betalen. Er zal nooit recht zijn op restitutie van het reeds betaalde bedrag, indien de deelnemer niet in de gelegenheid is aan het webinar deel te nemen.

5.3. 365 Business Support behoudt zich het recht voor aangekondigde trainers of sprekers te vervangen door een andere bekwame trainer of spreker, zonder enig recht op ontbinding door de deelnemer.

5.4. Tot 7 dagen voor aanvang van de training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door 365 Business Support is het mogelijk je inschrijving kosteloos te verplaatsen, als de training ook op een alternatieve datum wordt aangeboden. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 7 dagen voor aanvang van de training, masterclass of andere opleiding georganiseerd door 365 Business Support zal € 50 excl. Btw in rekening worden gebracht. De factuurdatum en betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur blijven van kracht.

5.5. Aan informatie op de website en andere online platforms en media waarop/waarin uitingen van 365 Business Support staan vermeld aangaande opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.

5.6. 365 Business Support behoudt zich het recht voor het opleidings- of eventprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch als inhoudelijk aan te passen, waaronder maar niet uitsluitend het betrekken van de actualiteit, zonder daarover vooraf de deelnemer in te lichten en zonder dat daarmee door de deelnemer een recht van ontbinding toekomt.

5.7. 365 Business Support behoudt zich het recht voor de locatie en/of het tijdstip van de opleiding of het event te veranderen, de opleiding of het event op te schorten of de opleiding of het event geen doorgang te laten vinden bij onvoldoende inschrijvingen. Er zijn onvoldoende inschrijvingen wanneer daar naar mening van 365 Business Support sprake van is. Dit kan per opleiding en event verschillen. De deelnemer zal hierover in het algemeen uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de opleiding of het event geïnformeerd worden. In bijzondere omstandigheden kan deze termijn overschreden worden en geldt een minimale termijn van 24 uur voorafgaande aan de opleiding of het event.


Artikel 6 - Betaling

6.1. 365 Business Support verzendt per e-mail een factuur (als PDF-bestand). De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de opleiding of het event het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer geen digitale factuur kan verwerken en een papieren factuur opvraagt, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6.2 365 Business Support hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor opleidingen en trainingen. Betaling dient tenminste door 365 Business Support ontvangen te zijn tot 24 uur voor aanvang van de opleiding of training.

6.3. Bij niet tijdige of onvolledige betaling, behoudt 365 Business Support zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.

6.4 In geval van te late betaling is de deelnemer een rente van 3% per maand en incassokosten verschuldigd.

6.5. Een ticket voor een event dient direct te worden betaald door middel van de afrekenmodule in de webshop. Betalingen kunnen worden gedaan via IDeal, VisaCard | MasterCard, Paypal, Overboeking (IBAN), Belfius, Bancontact of Sofortbanking of een overboeking


Artikel 7 – Evaluatie

7.1. 365 Business Support spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen en events. Na afloop ontvangt de deelnemer mogelijk een evaluatie via Trustpilot.com. 365 Business Support gebruikt deze informatie om de opleidingen en events waar nodig te verbeteren alsmede haar trainers, sprekers en andere betrokkenen te beoordelen.

7.2. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door 365 Business Support geleverde opleidingen en events dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan 365 Business Support kenbaar worden gemaakt via info@365business-support.nl. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.


Deel 3: Aanvullende bepalingen bij abonnementen

Deze bepalingen gelden als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van 365 Business Support.

Artikel 1 - Definities

Abonnementen
Een overeenkomst gesloten tussen een abonnee en 365 Business Support waarmee toegang wordt verkregen tot de besloten diensten van 365 Business Support.

Abonnee
De natuurlijke- of rechtspersoon die bij 365 Business Support een Abonnement sluit, aan wie 365 Business Support een dienst levert of met wie 365 Business Support in een andere rechtsverhouding staat.


Artikel 2 - Registratie

2.1. Door registratie ontstaat een overeenkomst tussen 365 Business Support en de Abonnee. Deze overeenkomst is persoonlijk en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn derhalve ook persoonlijk.

2.2. Abonnees onder de leeftijd van 18 jaar zijn verplicht toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor de registratie. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan 365 Business Support ervoor kiezen om het account op te heffen, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

2.3. 365 Business Support is niet aansprakelijk voor door de abonnee verkeerd opgegeven gegevens, voor verloren gegane registraties en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de abonnee, of verlies van dergelijke gegevens.

Artikel 3 - Account & accountgegevens

3.1. 365 Business Support behoudt zich het recht voor om abonnees (delen van) de website toegang te ontzeggen, indien deze niet voldoet aan het privacybeleid of wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden en de Algemene Voorwaarden worden geschonden of wanneer er een recht van een derde wordt geschonden of er enige onrechtmatige omstandigheden door toedoen van de Abonnee zich voordoen.

3.2. Een abonnee is verplicht om met de aan hem verstrekte logingegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord, vertrouwelijk om te gaan. Deze gegevens zijn niet overdraagbaar.

3.3. 365 Business Support behoudt zich het recht voor om een abonnee toegang tot de diensten te ontzeggen en zijn account op te heffen, indien blijkt dat de abonnee niet handelt volgens de in de gestelde regels.

3.4. 365 Business Support behoudt zich het recht voor om een abonnee toegang te ontzeggen en zijn account op te heffen, indien blijkt dat de abonnee onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3.5. In het geval een abonnee vermoedt of weet dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord bij iemand anders bekend zijn, is hij verplicht hier direct melding van te maken via info@365business-support.nl.

3.6. Een abonnee is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik van zijn gebruikersnaam, wachtwoord of account.


Artikel 4 - Betaalde abonnementen

4.1. Indien een abonnee een abonnement sluit, wordt dit aangegaan voor de opgegeven periode en wordt het abonnement erna – behoudens tijdige opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

4.2 Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk één maand voor het verlopen van de eerste abonnementstermijn 365 Business Support over deze opzegging moet berichten. Dit kan uitsluitend per e-mail  via info@365business-support.nl informatie over de looptijd van het abonnement kan bij de administratie van 365 Business Support worden opgevraagd via voornoemd e-mailadres.

4.3. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor bepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na verlenging kan dagelijks worden opgezegd. Opzegging dient te schriftelijk te geschieden via info@365business-support.nl.

4.4. Indien een abonnement wordt beëindigd, om welke reden of op welke grond dan ook, zijn alle vorderingen van 365 Business Support op de abonnee onmiddellijk opeisbaar en zal de abonnee omgaand alle openstaande vorderingen betalen aan 365 Business Support, waarvoor hij/zij bij gebreke daarvan aansprakelijk wordt gesteld.

4.5. In het geval van het overlijden van een abonnee, eindigt het abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan 365 Business Support wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 100 betreft.

ARTIKEL 5 - 365 Business Magazine

5.1. Iedereen een dienst, product heeft afgenomen bij 365 Business Support of iemand die de 365 Business Borrel bezoekt, wordt automatisch aangemeld voor het 365 Business Magazine. Afmelden kan uiteraard te allen tijde.

© 365 Business Support | laatste wijzigingen 04-11-2021