• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 365 Business Support 

Tot stand gekomen op 11 november 2017. 

Algemene Voorwaarden 365 Business Support, gevestigd aan Lieftinckstraat 26, 2672 DT te Naaldwijk, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60854545.


Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

 

 

Bedrijf:

De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep

 

 

Consument:

De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

 

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die 

365 Business Support voor of ten behoeve van de wederpartij heeft verricht.

 

 

Dienstverlening op afstand:

De overeenkomst tussen de wederpartij en 365 Business Support, waarbij in het

kader van een door 365 Business Support georganiseerd systeem voor 

dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend

gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op 

afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

 

 

Honorarium:

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij

is overeengekomen.

 

 

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

 

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen 365 Business Support en de Wederpartij.

 

 

Wederpartij:

Degene   die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft

gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

 

Workshop:

Een door 365 Business Support georganiseerde workshop met open inschrijving.

 

Artikel 1       Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen 365 Business Support en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door 365 Business Support en de Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 365 Business Support, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 365 Business Support en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met 365 Business Support zijn overeengekomen.

Indien 365 Business Support niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 365 Business Support in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2       Offertes
Offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Offertes zijn gedurende twee weken geldig, tenzij anders bepaald. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

365 Business Support kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is 365 Business Support daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 365 Business Support anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht 365 Business Support niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen het overeenkomstig deel van het opgegeven Honorarium en/of tarief.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3       Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van 365 Business Support.

 

Artikel 4       Duur en beëindiging Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien 365 Business Support en de Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

365 Business Support en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel 365 Business Support als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

 

Artikel 5       Wijziging Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt 365 Business Support de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 365 Business Support en de Wederpartij zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien 365 Business Support en de Wederpartij overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. 365 Business Support zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal 365 Business Support de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal 365 Business Support daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het Honorarium en/of tarief. Hierbij zal 365 Business Support proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

365 Business Support zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan 365 Business Support kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en 365 Business Support zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door 365 Business Support en de Wederpartij.

 

Artikel 6       Uitvoering Overeenkomst
365 Business Support zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

365 Business Support heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

365 Business Support heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 365 Business Support het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is 365 Business Support niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft 365 Business Support het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan 365 Business Support, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft 365 Business Support het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7       Workshops
De Wederpartij kan zich voor een Workshop inschrijven zolang er nog plaatsen beschikbaar zijn.

De Overeenkomst komt tot stand door inschrijving van de Wederpartij voor een Workshop.

De Wederpartij zal na inschrijving en/of aanmelding voor de Workshop een ontvangstbevestiging ontvangen van 365 Business Support.

Indien de Wederpartij heeft ingeschreven voor een Workshop, vermeldt 365 Business Support de locatie voor aanvang van de Workshop.

De Wederpartij ontvangt na aanmelding een globale opzet van de Workshop.

365 Business Support verschaft eventueel materiaal, literatuur en/of studieboeken voor de Workshop.

Bij onvoldoende deelnemers, ziekte, en/of in geval van overmacht heeft 365 Business Support het recht de Workshop te annuleren of te verzetten naar een andere datum. 365 Business Support zal dit uiterlijk één week voor aanvang communiceren aan de Wederpartij.

Ingeval van ziekte of overmacht heeft 365 Business Support het recht een plaatsvervanger aan te stellen, tenzij anders overeengekomen.

In geval van annulering van een Workshop door 365 Business Support vindt er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.

De Wederpartij heeft het recht een Workshop binnen één week na aanmelding kosteloos te annuleren.

In geval van annulering is de Wederpartij het volledige Honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht in geval van annulering:

 • vijf werkdagen voor aanvang van de Workshop 50 % van het Honorarium te voldoen; 
 • tien werkdagen voor aanvang van de Workshop 25% van het Honorarium te voldoen. 

In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

 

Artikel 8       Honorarium en/of tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij in de offerte anders aangegeven.

Het Honorarium en de tarieven zijn exclusief reis-, verblijf- of administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van 365 Business Support. 

Van alle bijkomende kosten zal 365 Business Support tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Artikel 9       Wijziging Honorarium en/of tarieven
Indien 365 Business Support bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium of tarief overeenkomt, dan is 365 Business Support gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien 365 Business Support het voornemen heeft het Honorarium of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 365 Business Support rustende verplichting ingevolge de wet; 
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
 • 365 Business Support alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren; 
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

365 Business Support zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. 365 Business Support zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Artikel 10     Dienstverlening op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft 365 Business Support het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van het Honorarium te verplichten.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien 365 Business Support niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien 365 Business Support gedurende één jaar na het sluiten van de Overeenkomst alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door 365 Business Support geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien 365 Business Support met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra 365 Business Support de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort 365 Business Support uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag terug.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op: 

 • financiële diensten;
 • diensten die verricht worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • diensten waarvan het Honorarium en/of tarief gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop 365 Business Support geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd uitgevoerd worden;
 • diensten van persoonlijke aard;
 • diensten op maat gemaakt.

 

Artikel 11     Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door 365 Business Support opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien 365 Business Support gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan 365 Business Support heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij 365 Business Support schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij 365 Business Support alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat 365 Business Support zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat 365 Business Support binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Artikel 12     Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door 365 Business Support aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door 365 Business Support aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

365 Business Support is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overgekomen.

365 Business Support en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van 365 Business Support en de verplichtingen van de Wederpartij jegens 365 Business Support onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13     Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 365 Business Support, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft 365 Business Support, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft 365 Business Support pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat 365 Business Support de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 14     Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft 365 Business Support het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is 365 Business Support bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst 365 Business Support omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 365 Business Support kan worden gevergd. 

365 Business Support behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15     Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is 365 Business Support bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is 365 Business Support bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: na het sluiten van de Overeenkomst 365 Business Support omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van 365 Business Support kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van 365 Business Support kan worden gevergd; 
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; 
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; 
 • de Wederpartij komt te overlijden. 

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van 365 Business Support op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Indien 365 Business Support de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is 365 Business Support niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door 365 Business Support geleden schade. 

 

Artikel 16     Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan 365 Business Support of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn 365 Business Support en de Wederpartij ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 365 Business Support geen invloed kan uitoefenen en waardoor 365 Business Support niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door 365 Business Support in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

365 Business Support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat 365 Business Support zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn 365 Business Support en de Wederpartij niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel 365 Business Support als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn 365 Business Support en de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat 365 Business Support en de Wederpartij aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt 365 Business Support zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn 365 Business Support en de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien 365 Business Support ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 365 Business Support gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 17     Garanties
365 Business Support garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal 365 Business Support, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat 365 Business Support in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 365 Business Support geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Artikel 18     Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de werkzaamheden ten aanzien van de gegeven Workshops binnen vijf dagen na uitvoering te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

De Wederpartij is gehouden het advies na aflevering binnen twee weken te controleren en hierop zijn feedback te verschaffen, tenzij anders is overeengekomen.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van het Honorarium, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij 365 Business Support binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

 

Artikel 19     Aansprakelijkheid
De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. 365 Business Support is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van 365 Business Support.

365 Business Support is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.

365 Business Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 365 Business Support is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 365 Business Support kenbaar behoorde te zijn. 

365 Business Support is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

Indien 365 Business Support aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 365 Business Support beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door 365 Business Support aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat 365 Business Support overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor 365 Business Support aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan 365 Business Support te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens 365 Business Support vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 20     Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart 365 Business Support voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien 365 Business Support door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden 365 Business Support zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van 365 Business Support en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Artikel 21     Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens 365 Business Support en de door 365 Business Support (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 22     Intellectuele eigendom
365 Business Support behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

365 Business Support behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 23     Geheimhouding
Zowel 365 Business Support als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Bij schending van de voorgaande bepaling verbeurt de Wederpartij of de door 365 Business Support ingeschakelde derde, ten gunste van 365 Business Support een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete ten bedrage van € 1.500,- per overtreding en tevens € 250,- voor elke week dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 24     Privacy en cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan 365 Business Support verstrekt, zal 365 Business Support zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Bij het bezoeken van onze website kan 365 Business Support informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die 365 Business Support verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

365 Business Support mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is 365 Business Support niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 365 Business Support gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en 365 Business Support zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 365 Business Support niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat 365 Business Support de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

365 Business Support behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. 

 

Artikel 25     Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief van 365 Business Support.

De nieuwsbrief van 365 Business Support houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief van 365 Business Support per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief van 365 Business Support. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

Artikel 26     Klachtenregeling
Indien de Wederpartij een klacht heeft kan de Wederpartij per e-mail aan 365 Business Support een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij 365 Business Support in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennisnam van het bestaan van de klacht.

365 Business Support behandelt alle klachten vertrouwelijk.

365 Business Support zal er naar streven de klacht binnen veertien werkdagen af te handelen.

 

Artikel 27     Wijziging algemene voorwaarden
365 Business Support heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

365 Business Support zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 28     Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 365 Business Support partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

Geschillen tussen 365 Business Support en de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement West-Nederland, locatie Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Artikel 29     Vindplaats
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK op 16 november 2017.